Ring til os

+ 45 70 13 80 80

Vi sidder klar til at hjælpe dig!

  GF Forsikrings politikker

  Lønpolitik

  Lønpolitik

  GF Forsikrings lønpolitik skal sikre, at vores principper for aflønning fremmer en sund og effektiv risikostyring, ligesom principperne for aflønning understøtter en holdbar forretningsmodel. Bestyrelsen, direktionen, ledelsen og andre funktioner med væsentlig indflydelse på GF Forsikrings risikoprofil, er således omfattet af lønpolitikken. Lønpolitikken har dels fastsat principper for aflønning, og dels defineret hvilke faktorer der skal indgå i lønfastsættelsen. Personkredsen der er omfattet af lønpolitikken aflønnes således med fastløn, pension samt sædvanlige personalegoder, og er ikke omfattet af nogen former for incitament- eller performanceafhængige ordninger. Der ydes ikke ekstraordinære engangsvederlag eller variable pensionsudbetalinger. Den faste løn fastsættes efter vurdering af ansvar og beføjelser, resultater, indsats, kompetencer og markedsvilkår.

   

  Du kan læse hele politikken her

  Aflønning af bestyrelse, direktion og risikotagere 2023

  Aflønning af bestyrelse, direktion og risikotagere 2022

   

  Kontrol med overholdelse af lønpolitikken

  Bestyrelsen skal sørge for, at der mindst en gang om året foretages en kontrol af, om lønpolitikken overholdes. Kontrollen udføres af den eksterne revision og kontrollen forelægges for bestyrelsen.

   

  Godkendelse lønpolitikken

  Bestyrelsen gennemgår årligt lønpolitikken med henblik på at tilpasse lønpolitikken til virksomhedens udvikling. Lønpolitikken forelægges til godkendelse på selskabets ordinære generalforsamling.

   
  Mangfoldighedspolitik

  Ligestillingspolitik

  GF Forsikring arbejder vi på skabe lige vilkår og muligheder for alle medarbejdere. Det gælder både i forhold til ansættelse, jobudvikling, løn og karriere. Formålet med vores ligestillingspolitik er at skabe en arbejdsplads, og en kultur, hvor alle medarbejdere har lige muligheder for at udvikle evner, kompetencer og karrieremuligheder, i alle livets forskellige faser.

  Vi forsøger derfor at fremme en lige sammensætning af mænd og kvinder på alle ledelsesniveauer. Det gør vi ved at udvikle de enkelte medarbejders individuelle kompetencer, kvaliteter og styrker, så vi sikrer et godt fundament i fødekæden af fremtidens ledere. Det er vores hensigt at der med tiden bliver en ligelig kønsmæssig fordeling på alle ledelsesniveauer.

  Vi arbejder derfor på en åben og fordomsfri kultur, hvor virksomhedens medarbejdere oplever, at hvad enten de er mænd eller kvinder, har de samme muligheder for karriere og lederstillinger.

  Bestyrelsen har opstillet måltal for det underrepræsenterede køn i selskabets tre øverste ledelseslag jf. lov om finansiel virksomhed § 79 a, og der rapporteres årligt på baggrund heraf.

  Bestyrelsen har fastsat eget måltal for det underrepræsenterede køn i bestyrelsen på 40 procent, samt fastsat et måltal på 30 procent for selskabets ledelsesniveau 1 og 2, herunder direktionen og funktioner med direkte reference til direktionen.

  Måltallet forventes indfriet senest i 2026.

  Bestyrelsen sammensættes af otte generalforsamlingsvalgte medlemmer heraf et eksternt medlem samt fire medarbejdervalgte medlemmer (uændret i forhold til 2022). Ud af bestyrelsens otte generalforsamlingsvalgte medlemmer er 3 kvinder svarende til 38 procent. Det fastsatte måltal for det underrepræsenterede køn i selskabets bestyrelse på 40 procent er indfriet, og målet fastholdes. Selvom målet er opfyldt på nuværende tidspunkt, er der fortsat fokus på at fremme kønsdiversiteten i rekrutteringsgrundlaget for bestyrelsen, som udgøres af forsikringsklubbernes bestyrelser landet over.

  Direktionen udgør pr. 31. december 2023 to personer, mens det andet ledelsesniveau i GF Forsikring udgøres af fem vicedirektører. Det øvre ledelseslag udgøres derved af syv personer på balancedagen hvoraf en er kvinde svarende til 14 procent. I 2022 var der elleve personer i det øvre ledelseslag hvoraf tre var kvinder. Den procentuelle fordeling af det underrepræsenterede køn forventes at stige i 2024, idet der forsat arbejdes fokuseret med ligestilling for alle medarbejdere, ligesom der i 2024 tiltræder en ny kvindelig vicedirektør.

  Kønsdiversiteten på det øvre ledelseslag stiger dermed til 29 procent i januar 2024. 

   

  Læs mangfoldighedspolitikken her